INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Promocja
Kategoria:
SO.0050.11.2018
Zarządzenie Nr 5/2018
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 19 stycznia 2018 roku
 
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodu stanowiącego własność Gminy Wydminy oraz powołanie komisji przetargowej.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1. 1. Dokonać sprzedaży samochodu pożarniczego BUS Lublin  FS 331412 o nr rejestracyjnym NGI E293, nr identyfikacyjny SUL331412Y0042469, rok produkcji 2000, stanowiący własność Gminy Wydminy, który do tej pory użytkowany był przez OSP w Wydminach. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. 1. Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie:
  1. Pani Alina Romanowicz– przewodnicząca Komisji;
  2. Pan Jarosław Bereza – członek Komisji;
  3. Pan Piotr Bereza – członek Komisji;
  4. Pani Jolanta Bazylak – członek Komisji
  5. Pani Martyna Choroszewska – członek Komisji
  6. Pani Beata Witkowska – członek Komisji.
  1. W przypadku nieobecności, któregoś z członków, Komisja działa bez uzupełnienia składu w składzie co najmniej trzyosobowym.
  2. W przypadku nieobecności przewodniczącej komisji, Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, w prasie lokalnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wydminy.
 
§ 4. Organizator zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Więcej informacji na stronie www.bip.wydminy.pl: 

http://bip.wydminy.pl/akty/118/821/Zarzadzenie_Nr_5_2F2018_w_sprawie_sprzedazy_w_drodze_I_przetargu_ustnego_nieograniczonego__28licytacji_29_samochodu_stanowiacego_wlasnosc_Gminy_Wydminy_oraz_powolanie_komisji_przetargowej/

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie.
Promocja
Kategoria:

Dziś o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Wydminy odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Wydminy – reprezentowaną przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla oraz Skarbnik Gminy Wydminy Krystynę Truchan, a Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – reprezentowanym przez Wicemarszałek Sylwię Jaskulską.
Umowa dotyczy wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy Wydminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych. 
Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wartość ogólna projektu: 996 479,24 zł.
Wydatki kwalifikowane: 752 090,93 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 639 277,29 zł.
Procent dofinansowania: 85%.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy.